image

تدوین برنامه بازاریابی

شروع از 999 هزار تومان

image

آموزش ملاقات پزشک

شروع از 699 هزار تومان

PngItem_687344

پرسنال برندینگ

شروع از 899 هزار تومان

مشاوره بازریابی و فروش

اطلاعات بیشتر

آموزش حضوری

اطلاعات بیشتر

انتقال تجربیات


اطلاعات بیشتر

دوره های اموزشی

اطلاعات بیشتر

بسته های خدماتی ما

1.2میلیون تومان
بسته پایه

شامل طراحی وتدوین برنامه بازاریابی بسته به محصول و بودجه بندی شرکتی است.

3.4میلیون تومان
بسته پایه

 شامل آموزش حضوری نمایندگان علمی و همراهی در بازار و آموزش عملی به مدت 2 هفته است.